Oversigt

Den 3 årige kunstterapeutuddannelse består af 4 grundmoduler

Ialt 12 internatkurser på hver 5 dage. Alle kurser afholdes på vores kursuscenter som ligger i Søhuset på Engelsholmvej 10, 7182 i Bredsten. Søhuset ligger mellem Vejle og Billund. Elever kan bo i gåafstand til skolen, selv arrangere overnatning eller vælge at bo hjemme. Der er enkelte sengepladser på instituttet.

På uddannelsen arbejdes der med maleri, krop, psykodrama, musikterapi og bevægelse

Undervisningen vil primært bygge på den Jungianske psykologi, hvor de kreative udtryk bruges som et redskab til at skabe en forbindelse til den indre kerne, som Jung kaldte for Selvet. Mange mennesker i dag oplever at have mistet denne forbindelse, fordi der stilles krav udefra som gør det vanskeligt at lytte til indre behov. Når forholdet til Selvet er genetableret, kan den proces som Jung kaldte for individuationsprocessen fortsætte, hvilket indikerer at nye potentialer i psyken kan folde sig ud i livet. Individuationsprocessen er således formålet med den terapeutiske proces.

Det vil være muligt at vælge et 4. års overbygning med fordybelse i kunstterapeutiske emner. Program til det 4. år ligger på hjemmesiden.

Formålet med uddannelsen er, at du som studerende udvikler en grundliggende tillid til kreative processer for dermed:

 • At stabilisere din personlige udvikling igennem egne kreative aktiviteter
 • At bruge din imagination med bevidsthed og empati
 • At bruge kreative metoder i forhold til forskellige målgrupper
 • At bruge begge hjernehalvdele i en kunstterapeutisk praksis
 • At udvikle en tillid til egen autoritet når du arbejder med andre mennesker
 • At fungere i et fællesskab hvor spiritualitet og individualitet er bærende for din faglige udvikling

De fire domæner

Hvert grundmodul er bygget op omkring de livsområder som vi alle oplever i tilværelsen og som knytter sig til forskellige typer af problemstillinger, som vi møder i en kunstterapeutisk praksis.

Det er det biologiske, psykologiske, sociale og spirituelle domæne.

De metoder der anvendes i kunstterapi kan derfor også med fordel tilrettelægges forskelligt, afhængigt af den individuelle problematik. På tabellen nedenfor fremgår sammenhængen mellem livsområde, problematik, potentiale og formål med kunstterapeutiske metoder.

Livsområde Problematik Potentiale Kunstterapiens formål
Biologisk

 

Kropslig ubalance Helbred Balance
Psykologisk

 

Lavt selvværd Værdighed Selvbevidsthed
Social

 

Ensomhed Tilknytning Socialisering
Spirituel

 

Meningsløshed Mening Individuation

Den Jungianske orientering betyder i praksis, at den studerendes egen kreativitet og personlige udviklingsproces stimuleres og aktivt inddrages i uddannelsesformen. De 4 livsområder/ domæner vil indgå fleksibelt på alle kurser, ligesom de gør i livet, men der vil i undervisningen blive lagt vægt på en metodemæssig specialisering, således at den studerende lærer at genkende livsområde, problematik, potentiale og formål i brugen af kunstterapeutiske metoder.

På alle kurser vil der være en vekslen mellem de personlige udviklingsprocesser og træning af kunstterapeutiske færdigheder.

Sideløbende med kurserne på uddannelsen forventes det, at den studerende starter i et individuelt terapeutisk forløb for at stabilisere den personlige udviklingsproces som aktiveres på kurserne.

Den personlige udviklingsproces har til formål at skabe et vedvarende og livslangt forhold til det ubevidste, hvor brugen af kreative udtryksmåder bruges som et selvstændigt redskab.

Grundtanken er, at denne udviklingsproces danner basis for senere etisk udøvelse af psykoterapi, hvor samspillet mellem terapeut og klient bygger på terapeutens egen autenticitet.

 

Overordnet set udgør de fire grundmoduler et samlet livsforløb, med start i den tidlige optagethed af kroppen og kropslige behov (det biologiske domæne). Dernæst følger en tid hvor vi vokser ind i en personlig identitet og måde at tænke om os selv (det psykologiske domæne), efterfulgt af en social tilpasning og udvikling af kompetencer som kommer til at forme vores voksne arbejdsliv og sociale identitet (det sociale domæne). Endelig vil mange mærke trangen til at udvikle en bevidsthed om at være en del af en større sammenhæng og dermed udvikle et forhold til det indre Selv på bekostning af den tidligere tilpasning til ydre forventninger, en proces som Jung kaldte for individuationsprocessen (det spirituelle domæne).

Uddannelsen indeholder derfor to vigtige spor. Dels det psykiske, hvor personlighedens dannelse og senere udvikling vil være en vigtig del af forståelsen for hvordan vi forandrer os og dels det kreative og metodiske.

Grundmodul

Grundmodulet består af et kursus på 5 dage

Kurset er en introduktion til Individuationsprocessen, med fokus på inddragelse af kreative metoder. Vi vil arbejde med den jungianske model over psyken, Persona, jeget, skyggen det modsatkønnede lag og Selvet.

Formålet er at introducere den studerende til den udviklingsproces som de kan forvente at blive fortrolig med igennem uddannelsen. Der vil sideløbende være en formidling af den integrative model som uddannelsen er bygget op omkring med de kunstterapeutiske metoder der med fordel kan bruges på de forskellige domæner.

Modul 1: Det biologiske domæne

Modulet består af 2 kurser på hver 5 dage

På det biologiske domæne er der fokus på at den studerende får et lystbetonet forhold til egen kreativitet. Det vil være et opgør med oplevelser af indre dommere, der ofte blokerer for, at den skabende aktivitet frit kan folde sig ud. Metoder til at igangsætte og vedligeholde et kreativt flow introduceres med henblik på at arbejde med mennesker der lever med fysiske problemstillinger i deres liv.

Fra et Jungiansk perspektiv arbejdes der på at genskabe et forhold til den indre helhed, som Jung kaldte for Selvet, igennem skabende aktiviteter og som en forberedelse til at arbejde med psykologiske problemstillinger. Det er på dette livsområde at kunstterapien kan bidrage til:

 • Afspænding af krop
 • Synliggørelse af det indre liv
 • Emotionel regulering
 • Opgør med indre dommerstemmer
 • Opløsning af kreative blokeringer
 • Bedre sammenhæng mellem hoved og krop

Modul 2: Det psykologiske domæne

Modulet består af 4 kurser på hver 5 dage

På det psykologiske domæne arbejdes der med den personlige historie og med det personlige ubevidste lag i psyken, som Jung kaldte for skyggen.

Med udgangspunkt i den tidlige udviklingspsykologi vil vi følge jegets dannelse fra barn til voksen og arbejde med at genskabe en balance imellem de ydre krav og forventninger overfor indre behov for selv-realisering.

Det overordnede formål med det psykologiske domæne er, at arbejde med personlige problemstillinger i forhold til etablering af et autentisk selvværd.

Det er på dette livsområde at kunstterapien kan bidrage til en bevidsthed om:

 • Jegets udvikling og identitetsdannelse
 • Integration af forviste sider i personligheden
 • Heling af skam, traumer og genskabelse af empatievnen
 • Forståelse for hvordan vi forandrer os
 • Introduktion til den arketypiske psykologi

Modul 3: Det sociale domæne

Modulet består af 3 kurser på hver 5 dage

På det sociale domæne arbejdes der med den sociale identitet. Hvordan vi bruger, eller ikke bruger, de kompetencer vi har, samt om at have mod til at være sig selv i et fællesskab.

Med udgangspunkt i tidlige familiemønstre vil vi arbejde med en forståelse for hvordan disse mønstre spejler sig i sociale sammenhænge og gruppedynamiske processer.

I dybdepsykologisk forstand vil det være samspillet mellem de indre maskuline og feminine sider i psyken som vil være nøglen til at forandre sådanne mønstre, som vi mere eller mindre er vokset ind i uden selv at vælge dem. Centralt på dette modul er undervisning og erfaring i samspillet mellem familiemønstre, eksistentielle temaer og brug af kunstterapeutiske redskaber.

Det er på dette livsområde at kunstterapien kan bidrage med:

 • Udforskning og om-kodning af tidlige familiemønstre
 • Udvikling af det indre parforhold
 • Indøvelse af nye adfærdsmønstre igennem kreative samspil

Modul 4: Det spirituelle domæne

Modulet består af 2 kurser på hver 5 dage

På det spirituelle domæne arbejdes der med individuationsprocessen som den er beskrevet af Jung

Med basis i den arketypiske psykologi og viden om det kollektivt ubevidste vil vi arbejde med symboler og brugen af myter i en kunstterapeutisk praksis. Formålet er at skabe en meningsfuld og vedvarende dialog mellem det bevidste og det ubevidste lag i psyken.

Det er på dette livsområde at kunstterapien kan bidrage med:

 • Arbejdet med symboler og tilknytning til Selvet
 • Inddragelsen af ritualer i hverdagen
 • Sammenhængen mellem det personlige og det kollektive

Individuationsprocessen og brug af drømme

Undervisningsformen er holistisk orienteret og inddrager krop, psyke, gruppeproces og spiritualitet. Den kunstterapeutiske proces indeholder 3 faser:

Den Kreative Proces

Den kreative aktivitet er den første fase i en kunstterapeutisk proces. Her udtrykkes dele af det ubevidste i en symbolsk form og gøres derved tilgængelig for videre udforskning. Det er også igennem den kreative proces at vi som mennesker kan regulere vores følelser, fordi dele af det indre føres ud i det skabende udtryk. Dermed ændres vores livskvalitet midlertidigt, men sjældent varigt, og ofte må den kreative aktivitet gentages for at vedligeholde en forandring.

Den Imaginative Dialog

I den næste fase bruges det kreative udtryk i en symboliserende og legende dialog med terapeuten. Her tales der om de forskellige dele af billedet og ved hjælp af fantasien skabes der en imaginativ fortælling ud fra billedets indhold. Nogle gange bruges et ”mellemmedie” til at udforske billedets forskellige figurer, således at billedet kan forankres i kroppen ved at bevæge sig eller rollespille dele fra billedet.

Den Personlige Samtale

I den afsluttende fase af den kunstterapeutiske proces skabes der associationer mellem billedets virkelighed og eksistensen. Ofte aktiveres ellers glemte erindringer eller nye muligheder igennem symbolarbejdet og dermed kan nye forbindelser i bevidstheden bane vejen til varige forandringer i livet.

Under uddannelsen trænes de tre former for aktivitet lige meget og anses for at være kunstterapiens særlige omdrejningspunkt.

Undervisningsform

Undervisningsformen er psykodynamisk og integrativ. Den foregår som en vekslen mellem egne kreative udtryk, øvegrupper i at bruge kreative udtryk i en terapeutisk sammenhæng samt refleksioner og formidling af teoretisk almen viden.
Formidling af teori sker i forlængelse af praktiske oplæg / øvelser og foredrag.

Struktur

Alle uger på kunstterapeut uddannelsen har et overordnet tema og en rækkefølge der har til formål at formidle en naturlig bevægelse fra den personlige udvikling og integration af ubevidste sider i den studerendes personlighed og frem mod en faglig kompetence i arbejdet som kunstterapeut.

I forlængelse af kursus ugen laves en rapport, hvor egne erfaringer beskrives og bringes i sammenhæng med teoretiske overvejelser. Rapporten afleveres ved starten af det efterfølgende kursus og der er en 20-minutteres individuel rapport vejledning under kurset.

Den Personlige Udvikling

 • At den studerende i trygge omgivelser udvikler en selvomsorg for egen livssituation.
 • At den studerende bevæger sig indad mod en autentisk og kropslig funderet personlighedskerne.
 • At den studerende opnår erfaring og viden om identitets dannelsens samfundsbestemte vilkår.
 • At den studerende får etableret et trofast forhold til egen kreativitet.

Den Faglige Udvikling

 • At forstå egne og andre gruppemedlemmers udviklingshistorie i lyset af udviklingspsykologiske teorier.
 • At opnå viden om de kreative processers psykoterapeutiske muligheder indenfor behandling, pædagogik og selvudvikling.
 • At kunne skelne mellem jegdannelses proces og individuationsproces i forhold til valg af metode.
 • At få kendskab til psykoterapiens grundliggende teoretiske fundament.

Praktik

 • Praktikforløbet tilrettelægges individuelt.
 • Praktikken sker i samarbejde med Instituttet, og ligger på uddannelsens 4.år.
 • Praktikperioden skal indeholde mindst 50 timers træningsterapi udover den færdighedstræning der indgår på uddannelsen.
 • Den studerende skal modtage mindst 25 timers supervision, ud over den supervision der indgår som en del af kunstterapeut uddannelsen.
 • Ekstern supervision skal varetages af en dertil godkendt psykoterapeut, som instituttet evt. kan henvise til.
 • Der udarbejdes en praktikrapport efter praktikperioden med mindre praktikken inkluderes i det afsluttende speciale.
 • Rapporter: Der afleveres i alt 11 rapporter under uddannelsen.
 • Specialet består af et afsluttede selvvalgt emne og må indeholde 45-50 sider.

Kursusbevis

 • Der gives et diplom for gennemførelse af det samlede 3-årige uddannelsesforløb heri inkluderet praktik, dokumenteret supervision og egenterapi, samt beståelse af den afsluttende eksamen. Dette giver retten til at bruge betegnelsen ‘certificeret kunstterapeut’.
 • Instituttet forbeholder sig ret til at opsige en elev, hvis vedkommende ikke viser et tilstrækkeligt personligt eller fagligt engagement i forløbet.

Evaluering

Kunstterapeut uddannelsen blev evalueret i 2008 og igen i 2012 og godkendt i at opfylde socialministeriets krav til psykoterapeutiske uddannelser. Evaluerings perioden slutter d. 31. marts 2017. Uddannelsen bliver ikke gen-evalueret. Istedet forstærkes samarbejdet med den Europæiske sammenslutning af kunstterapeuter (NEAT), hvor kunstterapeuter fra 28 lande mødes en gang årligt for at udveksle forskning, metoder og erfaringer. Formålet med NEAT har været at danne en Europæisk forening for kunstterapeuter (EFAT).